Open navigation

Công văn 180/UBDT-KHTC Thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước


ỦY BAN DÂN TỘC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  180 / UBDT - KHTC 

V/v thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Phúc đáp Công văn số  1270 / BKHĐT - PTDN  ngày 29/02/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, Ủy ban Dân tộc báo cáo như sau:


Ủy ban Dân tộc không có doanh nghiệp nhà nước trực thuộc nên không xây dựng danh sách các doanh nghiệp phải thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số  81 / 2015 / NĐ - CP  ngày 18/9/2015 của Chính phủ.


Ủy ban Dân tộc gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);

  • Cổng TTĐT UBDT;

  • Lưu: VT, Vụ KHTC (02).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Sơn Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.