Open navigation

Công văn 417/TTg-KTN Hình thức lựa chọn ĐV tư vấn lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam Quảng Trị


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  417 / TTg - KTN 

V/v hình thức lựa chọn đơn vị tư vấn lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.


Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (văn bản số  329 / TTr - UBND  ngày 27 tháng 01 năm 2016) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số  1159 / BKHĐT -  QLKKT ngày 26 tháng 02 năm 2016), Xây dựng (văn bản số  284 / BXD - QHKT  ngày 22 tháng 02 năm 2016) trình Thủ tướng Chính phủ về việc hình thức lựa chọn đơn vị tư vấn lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


  • Đồng ý việc lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị theo quy định tại Điều 26 của Luật Đấu thầu năm 2013 như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.


  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo thực hiện phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên và quy định hiện hành về đấu thầu./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;

  • Các Bộ: KH&ĐT, XD;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ

    Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH;

  • Lưu: VT, KTN (3b)

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.