Open navigation

Công văn 422/TTg-KTN Bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp an ninh thuộc Bộ Công an


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  422 / TTg - KTN 

V/v bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp an ninh thuộc Bộ Công an

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Bộ Tài chính;

Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  1887 / BTC - TCDN  ngày 02 tháng 02 năm 2016 về việc bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp an ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

 1. Đồng ý cấp 170 tỷ đồng (Một trăm bảy mươi tỷ đồng) từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (sau đây gọi là Quỹ) để bổ sung vốn điều lệ còn thiếu cho các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ Công an làm đại diện chủ sở hữu sau đây:

  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 19-5, số tiền 50 tỷ đồng (Năm mươi tỷ đồng);

  2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí ô tô Thanh Xuân, số tiền 50 tỷ đồng (Năm mươi tỷ đồng);

  3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Triệu, số tiền 50 tỷ đồng (Năm mươi tỷ đồng);

  4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên BCA - Thăng Long, số tiền 20 tỷ đồng (Hai mươi tỷ đồng).

 2. Giao Bộ Tài chính tiến hành các thủ tục theo quy định để xuất Quỹ cấp bổ sung vốn điều lệ cho các doanh nghiệp nêu tại Điểm 1 trên đây.

 3. Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát các doanh nghiệp trên quản lý, sử dụng vốn điều lệ được cấp bổ sung đúng quy định; bảo toàn vốn điều lệ được duyệt./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thủ tướng Chính phủ;

 • Các Phó TTg: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh;

 • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp,

Lê Mạnh Hà, Trợ lý TTgCP, 

các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;

 • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.