Open navigation

Quyết định 942/QĐ-BCT Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khối năm 2016

 Hết hiệu lực: 01/01/2017 


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  942 / QĐ - BCT 

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


BAN HÀNH BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN SINH KHỐI NĂM 2016


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG


Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;


Căn cứ Nghị định  95 / 2012 / NĐ - CP  ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Căn cứ Quyết định số  24 / 2014 / QĐ - TTg  ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam;


Căn cứ Thông tư số  44 / 2015 / TT - BCT  ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối;


Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khối năm 2016 áp dụng cho các dự án điện sinh khối đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định tại Thông tư số  44 / 2015 / TT - BCT  ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối (Thông tư số  44 / 2015 / TT - BCT ).


Điều 2. Biểu giá ban hành kèm theo Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016,


Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khối năm 2016 được áp dụng bắt buộc trong mua bán điện năng của nhà máy điện sinh khối có đủ điều kiện áp dụng biểu giá theo quy định tại Điều 9 của Thông tư số  44 / 2015 / TT - BCT .

Điều 3. Các đơn vị điện lực khi áp dụng Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khối năm 2016 phải áp dụng hợp đồng mua bán điện theo hợp đồng mẫu áp dụng cho các nhà máy điện sinh khối quy định tại Thông tư số  44 / 2015 / TT - BCT .


Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kế hoạch, Pháp chế, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Giám đốc các đơn vị phát điện sinh khối chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như điều 4;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

  • Các Tổng công ty Điện lực;

  • Lưu: VT, TCNL (02).

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNGHoàng Quốc Vượng

BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC NĂM 2016


Áp dụng cho các dự án điện sinh khối

(Ban hành kèm theo Quyết định số  942 / QĐ - BCT  ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
Thành phần giá


Chi phí  (đồng /  kWh)

Tương đương (US$  Cent /  kWh)

A.

Chi phí điện năng tránh đượcA.1

Chi phí điện năng phát điện tránh được

924

4,1341

A.2.

Chi phí tổn thất truyền tải tránh đượcA.2.1

Miền Bắc

-15

-0,0685

A.2.2

Miền Trung

-18

-0,0805

A.2.3

Miền Nam

14

0,0604

B.

Chi phí công suất phát điện tránh được

736

3,2923

C.

Chi phí thuế các bon tránh được *

N/A

N/A

D.

Chi phí xã hội tránh được *

N/A

N/A


TổngPMB

Miền Bắc

1.644

7,5551

PMT

Miền Trung

1.642

7,3458

PMN

Miền Nam

1.673

7,4846

Ghi chú:


* Sẽ được áp dụng khi pháp luật có quy định


- Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện sinh khối chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Bên mua có trách nhiệm thanh toán cho Bên bán loại thuế nêu trên.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.