Open navigation

Công văn 1448/VPCP-KTTH Dự thảo Nghị quyết xóa nợ thuế


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1448 / VPCP - KTTH 

V/v dự thảo Nghị quyết xóa nợ thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Tài chính;

- Bộ Tư pháp.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  2427 / BTC - CST  ngày 23 tháng 02 năm 2016 về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xóa nợ thuế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt trình Chính phủ theo quy định và theo trình tự, thủ tục rút gọn để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội Khóa XIV xem xét, quyết định.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Kiều Đình Thụ,

Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.