Open navigation

Công văn 1594/VPCP-KTTH Chính sách thuế đối với hàng hóa sản xuất của Công ty Samsung HCMC


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1594 / VPCP - KTTH 

V/v chính sách thuế đối với hàng hóa sản xuất của Công ty Samsung HCMC

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: -Bộ Tài chính;

-Bộ Công Thương;

-Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

-Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  721 / BTC - CST  ngày 15 tháng 01 năm 2016 về việc chính sách thuế đối với hàng hóa của Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Samsung HCMC CE Complex (Công ty Samsung HCMC), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Bộ Tài chính hướng dẫn Công ty Samsung HCMC thực hiện chính sách xuất nhập khẩu và thuế theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh;

  • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP,

các Vụ: TH, QHQT, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.