Open navigation

Công văn 892/TCT-CS Khấu trừ thuế GTGT tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  892 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  11408 / CT - TTHT  ngày 24/11/2015 và công văn số  9747 / CT - TTHT  ngày 28/10/2015 của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh về việc khấu trừ thuế GTGT tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quyết định ấn định, truy thu thuế của cơ quan Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Về xử lý thuế GTGT do cơ quan Hải quan ấn định thời gian trước năm 2014, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn tại công văn số  11049 / BTC - TCT  ngày 08/08/2014 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Căn cứ quy định tại Thông tư số  129 / 2008 / TT - BTC  ngày 26/12/2008, Thông tư số  06 / 2012 / TT - BTC  ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số  11049 / BTC -  TCT nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh tại công văn số  11408 / CT - TTHT  ngày 24/11/2015: đối với trường hợp Công ty cổ phần thiết bị điện Sài Gòn phát sinh Khoản tiền thuế nhập khẩu và thuế GTGT khâu nhập khẩu truy thu theo Kết luận thanh tra số  6680 / KL - TCHQ  ngày 22/7/2015.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ CST, PC, TCHQ - BTC;

  • Vụ PC, KK&KTT - TCT;

  • Lưu: VT, GS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.