Open navigation

Công văn 924/TCT-CS Chính sách thuế đối với tài sản góp vốn


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  924 / TCT - CS 

V/v: chính sách thuế

Hà Nội , ngày 09 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  416 / CT - KTT  ngày 23/02/2016 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với tài sản góp vốn thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Ngày 21/05/2015, Tổng cục Thuế đã có công văn số  1980 / TCT - CS  trả lời Cục Thuế tỉnh Gia Lai theo công văn số  239 / CT - KTT  ngày 29/01/2015 về chính sách thuế đối với tài sản góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, trong đó có nêu:


“Căn cứ Quyết định số  1387 / 2005 / QĐ - TTg  ngày 29/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ xử lý các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành thì Quyết định số  451 / QĐ - UB  ngày 11/6/2003 của UBND tỉnh Gia Lai trái quy định pháp luật và đã bị bãi bỏ theo Quyết định số  1387 / 2005 / QĐ -  TTg của Thủ tướng Chính phủ kể từ ngày 1/1/2006. Đồng thời, Quyết định số  1387 / 2005 / QĐ -  TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự rà soát, đình chỉ việc thi hành, đồng thời bãi bỏ, hủy bỏ ngay các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư trái pháp luật đã ban hành chưa được nêu trong Danh Mục tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này.


Các dự án xây dựng nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Pleiku không thuộc dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực được ưu đãi đầu tư và không phải là dự án đầu tư tại địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật khuyến khích đầu tư, pháp luật đầu tư nên không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật”.


Do vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai xem xét rà soát lại việc hỗ trợ 30% tiền sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.”.


Ngoài ra, qua rà soát, Văn phòng Tổng cục Thuế không nhận được công văn số  2111 / CT -  KTT ngày 29/7/2015 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai và hồ sơ bổ sung kèm theo liên quan đến tài sản góp vốn tại Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai.


Đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai theo đúng nội dung đã nêu tại công văn số  1980 / TCT - CS  ngày 21/05/2015 của Tổng cục Thuế.

Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế tại Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai để trả lời vướng mắc của Công ty đảm bảo phù hợp quy định. Trường hợp vẫn phát sinh vướng mắc vượt quá thẩm quyền, đề nghị Cục Thuế báo cáo cụ thể tình hình thực tế của Công ty, gửi hồ sơ tài liệu liên quan và đề xuất phương án xử lý để Tổng cục Thuế có căn cứ hướng dẫn theo quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.