Open navigation

Công văn 1484/BYT-KCB ngày 21/03/2016 Thực hiện luật bảo hiểm xã hội năm 2014 trong giám định y khoa

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1484/BYT-KCB

V/v thực hiện luật BHXH năm 2014 trong giám định y khoa

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

- Hội đồng Giám định y khoa Trung ương;
- Phân Hội đồng Giám định y khoa Trung ương I và II;
- Hội đồng Giám định y khoa tỉnh, thành phố;
- Hội đồng Giám định y khoa các Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải;
- Viện Giám định y khoa - Bệnh viện Bạch Mai.
 (Sau đây gọi chung là Đơn vị)

Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 (Luật BHXH năm 2014) đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8 ngày 20 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Trong Luật này, Bộ Y tế được giao nhiệm vụ quy định Hồ sơ, trình tự khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động và Hội đồng giám định y khoa khám giám định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả giám định của mình theo quy định của pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ được giao, tiếp theo công văn số 10456/BYT-PC ngày 31 tháng 12 năm 2015, Bộ Y tế hướng dẫn các Đơn vị như sau:

1. Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, việc giới thiệu người lao động đi khám giám định được thực hiện như sau:

- “Người lao động được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động nếu thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 45 của Luật này và đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; được thanh toán phí giám định y khoa nếu đủ Điều kiện đ hưởng bảo hiểm xã hội”, (Khoản 5 Điều 18 của Luật BHXH năm 2014);

- Người sử dụng lao động có trách nhiệm “Giới thiệu người lao động thuộc đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1, Khoản 2 Điều 45 và Điều 55 của Luật này đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa” (Khoản 3 Điều 21 của Luật BHXH năm 2014);

- Cơ quan Bảo hiểm xã hội không có trách nhiệm giới thiệu người lao động (bao gồm tất cả các đi tượng nêu trên) đến Hội đồng Giám định y khoa để giám định mức độ suy giảm khả năng lao động (Điều 23 của Luật BHXH năm 2014).

Như vậy, trong Hồ sơ giám định được quy định tại Chương II Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 không cần giấy giới thiệu của cơ quan Bảo him xã hội. Các quy định khác về hồ sơ, quy trình giám định y khoa thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-BYT nêu trên.

2. Việc đánh giá mức suy giảm khả năng lao động và phương pháp xác định áp dụng theo quy định của Thông tư số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2013 của liên bộ Y tế-Lao động-Thương binh và Xã hội quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp.

3. Phí giám định y khoa thực hiện theo quy định tại Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa.

Bộ Y tế yêu cầu các Đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, tạo Điều kiện thuận lợi nhất để đảm bảo quyền lợi cho ngưi lao động và thân nhân của người lao động.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để được hướng dẫn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 - Bộ trưởng (để b/cáo)
;
 - Các Sở Y tế t
nh/thành phố;
- Bảo hiểm xã hội VN;
 - Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn 
Viết Tiến

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.