Open navigation

Công văn 1710/VPCP-KGVX Tin học hóa trong thực hiện giám định thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1710 / VPCP - KGVX 

V/v tin học hóa trong thực hiện giám định thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: -Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

-Bộ Y tế.

Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (văn bản số  831 / BHXH - CSYT  ngày 10 tháng 3 năm 2016) về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giám định, thanh toán bảo hiểm y tế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:


 1. Đồng ý trước ngày 30 tháng 6 năm 2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thiết lập hệ thống giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế kết nối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc.


 2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ động quyết định hình thức, chịu trách nhiệm về việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực để xây dựng hệ thống và xác định giá dịch vụ theo tinh thần Nghị quyết  36a / NQ - CP  ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.


 3. Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có cơ sở khám, chữa bệnh chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiêm túc thực hiện việc kết nối dữ liệu với hệ thống giám định, thanh toán của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


  Bộ Y tế tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành, cập nhật các danh Mục dịch vụ dùng chung phục vụ giám định, thanh toán bảo hiểm y tế.


 4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong việc thực hiện tin học hóa khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chia sẻ đầy đủ các thông tin cần thiết phục vụ công tác quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TTg, các PTTg (để b/c);

 • Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, V.III;

 • Lưu: VT, KGVX (3). TY

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.