Open navigation

Công văn 703/BHXH-QLT ngày 16/03/2016 Hướng dẫn quản lý thu BHXH, BHYT đối tượng không chuyên trách xã, phường, thị trấn

BẢO HIỂM XÃ HỘI 
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI 

TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 703/BHXH-QLT

V/v hướng dẫn quản lý thu BHXH, BHYT đối tượng không chuyên trách xã, phường, thị trấn.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2016

Kính gửi:

Bảo him xã hội quận, huyện;
 - Các Phòng nghiệp vụ.

Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2014 và các văn bản hướng dẫn dưới Luật; Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. BHXH Thành phố hướng dẫn thu BHXH, BHYT, cấp thẻ BHYT và giải quyết chế độ cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn từ 01/01/2016, như sau:

1. Đối tượng tham gia:

Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí, tử tuất và BHYT bắt buộc (không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp).

2. Mức đóng, phương thức đóng:

- Mức đóng hàng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% mức lương cơ sở, trong đó người sử dụng lao động đóng 14%, người lao động đóng 8%.

- Mức đóng BHYT bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó người sử dụng lao động đóng 3%, người lao động đóng 1,5%.

3. Cấp mã quản lý:

- Mã khối quản lý: KC.

- Tên khối quản lý: Cán bộ không chuyên trách xã, phường.

- Nhóm thống kê: 34.

- Mã đơn vị:

2 ký tự đu là mã khối quản lý.

04 ký tự tiếp theo là số thứ tự xã, phường.

Ký tự cuối: mã quận.

- Tên đơn vị: Cán bộ không chuyên trách xã (phường)…….

- Mã đối tượng được cấp thẻ là XK; mã quyền lợi hưởng là 4.

- Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT: kể từ ngày đầu của tháng nộp hồ sơ đến 31/12 trong năm.

4. Gii quyết chế độ BHXH ngắn hạn cho ngưi hoạt động không chuyên trách xã, phưng có tham gia BHXH trước tháng 01/2016.

4.1. Giải quyết chế độ BHXH phát sinh trước ngày 01/01/2016:

Chỉ giải quyết các trường hợp m đau, thai sản (trừ sinh con, nuôi con nuôi), dưỡng sức PHSK sau ốm đau, sau thai sản (trừ sinh con, nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi), sau TNLĐ-BNN (nếu có) phát sinh trước ngày 01/01/2016 nếu đủ điều kiện hưởng theo quy định của Luật BHXH năm 2006.

4.2. Giải quyết chế độ BHXH phát sinh sau ngày 01/01/2016:

- Chỉ giải quyết chế độ sinh con, nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi phát sinh sau ngày 01/01/2016 nếu đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của Luật BHXH năm 2006. Các trường hợp này sẽ vn dng giải quyết hưởng như hưởng trợ cấp thai sản do sinh con hoc nuôi con nuôi sau khi nghỉ việc.

- Người lao động sẽ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản trực tiếp tại BHXH quận, huyện nơi đang thu BHXH. Hồ sơ thực hiện theo quy định hiện hành nhưng không phải chốt sổ BHXH.

- Sau khi giải quyết trợ cấp thai sản, cán bộ xét duyệt ghi vào trang 44 (đối với sổ BHXH cũ) hoặc trang 3 tờ bìa sổ BHXH nội dung: “Đã giải quyết thai sản từ tháng ..../2016 đến tháng.../2016thời gian này không tính là thời gian tham gia BHXH” trước khi trình BGĐ BHXH quận, huyện ký.

5. Một số lưu ý khi triển khai thu BHXH, BHYT của người hoạt động không chuyên trách xã, phường:

- BHXH quận, huyện (gọi chung là BHXH quận) gửi Công văn kèm danh sách người hoạt động không chuyên trách xã, phường đang quản lý cho Ủy ban nhân dân xã, phường để Ủy ban nhân dân xã, phường rà soát.

- Trước ngày 31/03/2016 Ủy ban nhân dân xã, phường lập Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (mẫu D02-TS) kèm thẻ BHYT cũ còn giá trị sử dụng gửi BHXH quận để thu hồi và cấp thẻ BHYT theo mã thẻ mới có giá trị sử dụng từ 01/04/2016.

- Thời gian thực hiện thu BHXH, BHYT đối tượng người hoạt động không chuyên trách xã, phường từ 01/01/2016.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, trường hợp người hoạt động không chuyên trách xã, phường chưa nhận được thẻ BHYT theo mã đơn vị mới, nếu có phát sinh khám chữa bệnh đề nghị BHXH quận, huyện cấp Giấy xác nhận để người lao động đi khám chữa bệnh.

- Kể từ 01/04/2016 Ủy ban nhân dân xã, phường chưa lập danh sách để điều chỉnh thì BHXH quận sẽ tạm thời tự lập mẫu D02-TS để chuyển sang hình thức tham gia mới.

- Do vận dụng giải quyết như thai sản cá nhân nên những trường hợp sinh con, nôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi sau ngày 01/01/2016 sẽ không có chế độ dưỡng sức PHSK.

- Khi xét duyệt trợ cấp ốm đau, thai sản vẫn nhập vào phần mm xét duyệt nhưnô ghi chú ghi nội dung “giải quyết cho đối tượng khônchuyên trách xã, phường từ tháng 01/2016”.

- Lương bình quân tính trợ cấp ốm đau, thai sản (kể cả khi sinh connuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi) chỉ tính từ tháng 12/2015 trở về trước.

- Trước ngày 15/04/2016 BHXH quận báo cáo kết quả thực hiện về BHXH Thành phố (Phòng Quản lý thu)

Yêu cầu BHXH các quận, huyện khẩn trương phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo về Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Quản lý thu) để được hướng dẫn, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 -
 UBND TP (để b/c);
- Sở nội vụ (để biết);
- Ban Giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- Trang web BHXH TPHCM;
 - Lưu VT, QLT (Nam)
.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thị Thu

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN (HUYỆN)…
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:  /BHXH-

V/v thu BHXH, BHYT bắt buộc đối với người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn năm 2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

Mu

Kính gửi: Ủy ban nhân xã (phường)…….

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định từ ngày 01/01/2016 người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn chỉ thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất, với tỷ lệ đóng là 22% mức lương cơ sở (mức hệ số lương là 1), trong đó người lao động đóng bằng 8% và đơn vị đóng bằng 14% và tham gia BHYT bắt buộc không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Tuy nhiên, đối tượng không chuyên trách phường, xã trên địa bàn Thành phố đang thực hiện theo Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Để thực hiện đúng quy định của Luật BHXH, ngày 30/11/2015 Bảo hiểm xã hội Thành phố đã có Công văn số 3845/BHXH-Thu báo cáo tình hình thu BHXH bắt buộc đối với người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố. Bảo hiểm xã hội quận (huyện) …….. đề nghị Ủy ban nhân dân xã (phường) ……… rà soát danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN của người hoạt động không chuyên trách xã, phường do BHXH quận (huyện) cung cấp (danh sách đính kèm).

Trước ngày 31/03/2016, Ủy ban nhân dân xã, phường lập Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (mẫu D02-TS) kèm thẻ BHYT còn giá trị sử dụng gửi BHXH quận để chuyển hình thức tham gia. Thời gian thực hiện thu BHXH theo hình thức mới là từ 01/01/2016. Kể từ 01/04/2016 Ủy ban nhân dân xã, phường chưa lập danh sách để điều chỉnh thì BHXH quận sẽ tạm thời tự lập mẫu D02-TS để chuyển sang hình thức tham gia mới.

Bảo hiểm xã hội quận (huyện)…… đề nghị Ủy ban nhân dân xã (phường) khẩn trương thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo về Bảo hiểm xã hội quận (huyện).... để được hướng dẫn, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
 -
 UBND quận (huyện)...(để biết);
- Phòng nội vụ (để phối hợp t/h)
 - Lưu: VT,
 ……

GIÁM ĐỐC

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.