Open navigation

Công văn 748/BHXH-QLT Chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 748 / BHXH - QLT

V/v chi thù lao cho tổ chức thu làm đại lý

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2016Kính gửi: - Đại lý thu bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Quyết định số 236 / QĐ - BHXH ngày

/02/2016 về việc ban hành mức chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), thu bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm xã hội thông báo tỷ lệ % chi thù lao năm 2016 cho tổ chức làm đại lý thu như sau:


STT


Nhóm đối tượng

Tỷ lệ phân bổ

Đối tượng khai thác thu mới

Đối tượng khai thác thu thường kỳ

1

BHXH tự nguyện

5,24%

2,24%

2

BHYT hộ gia đình.

7,24%

3,10%

3

Học sinh sinh viên

2%

4

Hộ gia đình cận nghèo,

12,24%


 • Tăng mới: BHXH tự nguyện là người tham gia BHXH tự nguyện lần đầu, BHYT hộ gia đình là người tham gia BHYT theo hộ gia đình lần đầu (kể cả các đối tượng đã tham gia ở các nhóm đối tượng khác sau đó chuyển sang tham gia BHYT theo hộ gia đình lần đầu).

 • Tiếp tục tham gia: BHXH tự nguyện là người đang tham gia hoặc đã tham gia BHXH tự nguyện. BHYT hộ gia đình là người tham gia BHYT theo hộ gia đình, thẻ BHYT hết hạn sử dụng tham gia tiếp.

  * Một số lưu ý:

 • Trường hợp cơ quan BHXH đã ký hợp đồng thu BHXH, BHYT với các đại lý thu BHYT và các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo tỷ lệ % chi thù lao cũ, thì điều chỉnh bằng Phụ lục hợp đồng. Trường hợp số tiền chi thù lao theo mức cũ thấp hơn mức mới thì chi bổ sung cho đại lý, trường hợp cao hơn thì thu hồi hoặc cấn trừ vào đợt tiếp theo.

 • Riêng đối tượng HSSV, số thu BHYT nộp vào tài khoản của cơ quan BHXH năm 2015 thì chi thù lao theo tỷ lệ cũ (4%). Số thu BHYT nộp vào tài khoản của cơ quan BHXH năm 2016 thì chi thù lao theo tỷ lệ mới (2%). Những trường hợp đã chi thù lao trước khi ban hành Quyết định này thì thu hồi hoặc cấn trừ vào đợt tiếp theo.

Trân trọng./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Các phòng nghiệp vụ;

 • BHXH quận, huyện (để t/h);

 • Website BHXH TP;

 • Lưu: VT, QLT (M).

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thị Thu

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.