Open navigation

Công văn 761/TB-BHXH Bảng mã quy trình hồ sơ điện tử


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  761 / TB - BHXH 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2016


THÔNG BÁO


VỀ BẢNG MÃ QUY TRÌNH HỒ SƠ ĐIỆN TỬ


Bảo hiểm xã hội Việt Nam có ban hành bảng mã quy trình mới để thuận tiện trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ điện tử, Bảo hiểm xã hội Thành phố thông báo bảng mã quy trình tiếp nhận hồ sơ điện tử tương ứng trong phần mềm hồ sơ điện tử (đính kèm bảng mã quy trình).


Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo để văn phòng, các phòng nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội các quận, huyện thống nhất áp dụng bảng mã quy trình tương ứng trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ điện tử./.Nơi nhận:

 • Văn phòng;

 • Các phòng nghiệp vụ;

 • BHXH các quận, huyện;

 • Trang web BHXH TP.HCM;

 • Lưu VT, TCCB (2b).

GIÁM ĐỐCCao Văn Sang


BẢNG MÃ QUY TRÌNH HỒ SƠ ĐIỆN TỬ

(đính kèm Thông báo số:  761 / TB - BHXH , ngày 21/3/2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh)STT


Tên hồ sơ


Loại hồ sơ

Mã quy trình cũ

Mã quy trình mới


Thành phần hồ sơ

1

Thu BHXH, BHYT, BHTN

103

500

 1. Phiếu giao nhận

 2. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS).

 3. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS)

 4. Bảng kê hồ sơ (nếu có)

 5. Tờ khai cung cấp và thay đổi thông đơn vị tham gia BHXH, BHYT mẫu TK3-TS (nếu có)

 6. Tệp đính kèm hồ sơ


2

Thu BHXH, BHYT, BHTN

(chỉ có cấp thẻ BHYT)

103a

500a

 1. Phiếu giao nhận

 2. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS).

 3. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS)

 4. Bảng kê hồ sơ (nếu có)

 5. Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT mẫu TK3-TS (nếu có)

 6. Tệp đính kèm hồ sơ


3

Truy thu BHXH, BHYT, BHTN: vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN

113

500b

 1. Phiếu giao nhận

 2. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS).

 3. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu
TK1-TS)


 1. Bảng kê hồ sơ (nếu có)

 2. Tệp đính kèm hồ sơ


4

Truy thu BHXH bắt buộc: người lao động có thời hạn ở nước ngoài

113

500c

 1. Phiếu giao nhận

 2. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS).

 3. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS)

 4. Bảng kê hồ sơ (nếu có)

 5. Tệp đính kèm hồ sơ

5

Gia hạn thẻ BHYT hàng năm

103d

500d

 1. Phiếu giao nhận

 2. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS)

 3. Tệp đính kèm hồ sơ6

Cấp thẻ BHYT của người chỉ tham gia BHYT do Đại lý thu quản lý

202

501

 1. Phiếu giao nhận

 2. Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng (mẫu DK04)

 3. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS)

 4. Tệp đính kèm hồ sơ
7

Cấp thẻ BHYT của người chỉ tham gia BHYT do  Xã / phường  quản lý

202

501a

 1. Phiếu giao nhận

 2. Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng (mẫu DK05)

 3. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS)

 4. Tệp đính kèm hồ sơ
8

Thu BHXH tự nguyện

502

 1. Phiếu giao nhận

 2. Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (D05-TS)

 3. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu
TK1-TS)


4. Tệp đính kèm hồ sơ

9

Cấp lại sổ do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ

305;


306;


315

503

 1. Phiếu giao nhận

 2. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS)

 3. Bảng kê hồ sơ

 4. Tệp đính kèm hồ sơ
10

Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ

311

503a

 1. Phiếu giao nhận

 2. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS)

 3. Bảng kê hồ sơ

 4. Tệp đính kèm hồ sơ
11

Cấp lại sổ do thay đổi thông tin cá nhân

302

503b

 1. Phiếu giao nhận

 2. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS)

 3. Bảng kê hồ sơ

 4. Tệp đính kèm hồ sơ
12

Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất

402;


402b

504

 1. Phiếu giao nhận

 2. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS)

 3. Bảng kê hồ sơ

 4. Tệp đính kèm hồ sơ
13

Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin in trên thẻ

401

504a

 1. Phiếu giao nhận

 2. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS)

 3. Bảng kê hồ sơ

 4. Tệp đính kèm hồ sơ
Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.