Open navigation

Công văn 857/LĐTBXH-QLLĐNN Phối hợp chỉ đạo việc tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  857 / LĐTBXH - QLLĐNN 

V/v phối hợp chỉ đạo việc tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh ……………………


Ngày 11/10/2005, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký Bản Thỏa thuận với Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM JAPAN) về việc đưa thực tập sinh Việt Nam sang thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản. Thực tập sinh sang thực tập tại Nhật Bản theo Chương trình này sẽ vừa học vừa làm tại các công ty tiếp nhận Nhật Bản trong thời gian 03 năm và được hưởng tiền lương theo hợp đồng ký kết với công ty tiếp nhận. Chi phí đào tạo tiếng Nhật trong thời gian 4 tháng trước phái cử do Tổ chức IM Japan đài thọ. Người lao động chịu chi phí đào tạo tiếng Nhật dự bị trong thời gian 3 tháng, chi phí ăn ở trong thời gian tham dự khóa đào tạo dự bị và đào tạo trước phái cử; chi phí khám sức khỏe, làm hộ chiếu và visa. Ngoài các chi phí nêu trên, người lao động không phải chịu các chi phí nào khác. Sau khi hoàn thành chương trình thực tập tại Nhật Bản về nước đúng thời hạn, thực tập sinh được hỗ trợ 200.000  yên / người  cho mỗi năm thực tập để khởi nghiệp. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ thực hiện Chương trình này.


Thực hiện thỏa thuận trên, trong kế hoạch năm 2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Tổ chức IM Japan tổ chức tuyển chọn thực tập sinh ở một số địa phương trong cả nước. Lần này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với IM Japan tuyển chọn thực tập sinh của địa phương để tuyển chọn đi thực tập tại Nhật Bản.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ……………………. chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị ứng viên nam để Trung tâm lao động ngoài nước phối hợp với Tổ chức IM Japan tuyển chọn …… người. Về tiêu chí ứng viên, thời gian, địa điểm tuyển chọn và các thủ tục cần thiết khác, Trung tâm lao động ngoài nước sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể gửi địa phương.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo và trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ủy ban./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • Sở LĐTB&XH tỉnh ……………..;

  • Trung tâm LĐNN (để thực hiện);

  • Lưu VT, QLLĐNN.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.