Open navigation

Quyết định 922/QĐ-BYT Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở KCB


BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 922 / QĐ - BYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 41 / 2015 / TT - BYT NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2015 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 41 / 2011 / TT - BYT NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ VÀ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH


BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản pháp luật số 17 / 2008 / QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 100 / 2010 / NĐ - CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về

Công báo;

Căn cứ Nghị định số 63 / 2012 / NĐ - CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Mẫu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 41 / 2015 / TT - BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 41 / 2011 / TT - BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau:


Thay cụm từ “Thời gian hành nghề” thành cụm từ “Thời gian trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh”.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.Nơi nhận:

 • Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX; Công báo, Cổng Thông tin điện tử CP);

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

 • Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);

 • Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);

 • Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

 • Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

 • Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;

 • Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;

 • Y tế các Bộ, ngành;

 • Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

 • Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;

 • Lưu: VT, KCB (03b), PC(02b).

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Thị Xuyên

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.