Open navigation

Công văn 1851/TCHQ-TXNK Xử lý đề nghị miễn cắt phôi thép để phân tích phân loại


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1851 / TCHQ - TXNK

V/v xử lý đề nghị miễn cắt phôi thép để phân tích phân loại

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  264 / HQHT - NV  ngày 07/03/2016 của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh về việc xử lý đề nghị miễn cắt phôi thép để phân tích phân loại của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp ngày 22/10/2015 về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng thép ở dạng bán thành phẩm (trong đó có phôi thép), Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số  10018 / TCHQ -  TXNK ngày 28/10/2015 chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra mặt hàng thép thuộc các nhóm 72.06, 72.07 và 72.24. Việc kiểm tra được thực hiện đối với tất cả các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng thép thuộc các nhóm hàng nêu trên.


Theo đó, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các Chi cục hải quan thực hiện nghiêm các nội dung tại công văn số  10018 / TCHQ - TXNK nêu trên để đảm bảo công bằng giữa các doanh nghiệp. Đồng thời có văn bản giải thích cho Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK, PL.M.Hương (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.