Open navigation

Công văn 3390/BTC-CST Thuế bảo vệ môi trường đối với dung dịch HCFC


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  3390 / BTC - CST 

V/v thuế BVMT đối với dung dịch HCFC

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: -

-

Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của các doanh nghiệp về việc nộp thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với chất Polyol trộn sẵn HCFC 141b. Qua rà soát chính sách thuế BVMT đối với dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC) và thực tế triển khai thực hiện, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ (Bộ Công Thương - công văn số  6091 / BCT - HC  ngày 22/6/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ - công văn số  1931 / BKHCN - XHTN  ngày 8/6/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường - công văn số  2911 / BTNMT - KTTVBĐKH  ngày 17/7/2015); căn cứ quy định của Luật thuế BVMT và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 01/9/2015, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số  12128 / BTC - CST  hướng dẫn thu thuế BVMT đối với dung dịch HCFC dưới dạng chất hỗn hợp.


Trước thời Điểm Bộ Tài chính ban hành công văn số  12128 / BTC - CST  nêu trên, các văn bản hướng dẫn về chính sách thuế BVMT chưa quy định cụ thể việc thu thuế BVMT đối với dung dịch HCFC dưới dạng chất hỗn hợp, cũng như việc hướng dẫn về kê khai, nộp thuế BVMT đối với số lượng dung dịch HCFC có trong chất hỗn hợp. Vì vậy, trên thực tế, hầu hết các doanh nghiệp đã nhập khẩu dung dịch HCFC dưới dạng chất hỗn hợp chưa thực hiện kê khai thuế BVMT và đã bán ra không có thuế BVMT. Do đó, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tiếp theo công văn số  12128 / BTC - CST  ngày 01/9/2015, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu dung dịch HCFC dưới dạng chất hỗn hợp thì phải kê khai, nộp thuế BVMT theo quy định của pháp luật về thuế BVMT và hướng dẫn tại công văn số  12128 / BTC - CST  của Bộ Tài chính kể từ ngày 01/9/2015. Trường hợp trước ngày 01/9/2015, tổ chức, cá nhân đã kê khai, nộp thuế BVMT (nếu có) thì không thực hiện Điều chỉnh lại.


Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục thuế, Cục hải quan các địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ TN&MT;

  • Bộ Công Thương;

  • Bộ KH&CN;

  • TCHQ, TCT, Vụ PC;

  • Trang thông tin điện tử BTC, TCHQ TCT;

  • Công ty TNHH Ngọc Dần (Đại diện các Nhà sản xuất vách và tấm lợp sử dụng Polyurethane) (đ/c: Số 45D, Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa Hà Nội);

  • Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Long Phú (đ/c: Số 137 Quang Trung, P. Ngọc Trạo, TP, Thanh Hóa);

  • Lưu: VT, Vụ CST(4).

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Vũ Thị Mai

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.