Open navigation

Công văn 340/GSQL-GQ3 Vướng mắc trên Hệ thống quản lý PTVT xuất nhập cảnh đường bộ


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  340 / GSQL - GQ3 

V/v vướng mắc trên Hệ thống quản lý phương tiện vận tải XNC đường bộ

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.


Trả lời công văn số  270 / HQLC - NV  ngày 29/02/2016 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan hiện đang phối hợp Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan để xử lý vướng mắc nêu tại công văn số  270 / HQLC - NV  dẫn trên và sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể sau.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan tỉnh Lào Cai được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục CNTT&TK HQ (để p/h t/h);

  • Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.