Open navigation

Công văn 341/GSQL-GQ1 Địa điểm làm thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  341 / GSQL - GQ1 

V/v thủ tục xuất khẩu hàng hóa

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Một Thành Viên Vạn Khoa Hưng Yên.

(Phố Nối B, Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên)


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 29-  2016 / CV / VK  ngày 29/02/2016 của Công ty TNHH Một Thành Viên Vạn Khoa Hưng Yên hỏi vướng mắc liên quan đến địa điểm làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Hiện nay thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.


Đề nghị Công ty căn cứ quy định trên để thực hiện. Trường hợp chưa rõ, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan dự định đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Ngô Minh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.