Open navigation

Công văn 342/GSQL-GQ1 Xuất khẩu bóng đèn hình tivi cũ


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  342 / GSQL - GQ1 

V/v Xuất khẩu bóng đèn hình tivi cũ

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty Cổ phần Kho vận Việt Nam.

(Đ/c: Tầng 4, số 12A11, Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội)


Trả lời công văn số  25 / CV - KVVN  ngày 05/01/2016 của Công ty Cổ phần Kho vận Việt Nam về việc xuất khẩu bóng đèn hình tivi cũ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về chính sách xuất khẩu hàng hóa:


    Theo quy định tại Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20/11/2013 thì mặt hàng bóng đèn hình tivi cũ không thuộc danh Mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, không phải là mặt hàng xuất khẩu theo giấy phép và quản lý chuyên ngành. Tuy nhiên, theo Danh Mục chất thải nguy hại (CTNH) quy định tại phụ lục 1 (C), Thông tư  36 / 2015 / TT - BTNMT  ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì các thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị điện có các linh kiện điện tử (trừ bản mạch điện tử không chứa các chi tiết có các thành phẩm nguy hại vượt ngưỡng CTNH) là CTNH; việc xuất khẩu CTNH phải tuân thủ quy định của Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển qua biên giới các CTNH và việc tiêu hủy chúng thực hiện theo quy định tại Điều 22 Thông tư số  36 / 2015 / TT - BTNMT . Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa đối chiếu với các quy định trên để thực hiện.


  2. Về mã HS của mặt hàng nêu trên:


Do Công ty chỉ cung cấp tên gọi, hình ảnh mà không có mô tả cụ thể, tài liệu kỹ thuật nên Cục Giám sát quản lý về Hải quan chưa đủ cơ sở để hướng dẫn mã HS cho Công ty. Đề nghị Công ty căn cứ thực tế bản chất mặt hàng xuất khẩu, đối chiếu với nội dung nêu tại Chương 85 Danh Mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số  103 / 2015 / TT - BTC  ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính để xác định mã HS cho phù hợp. Trường hợp chưa rõ, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan dự định đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.