Open navigation

Công văn 343/GSQL-GQ2 Thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  343 / GSQL - GQ2

V/v thủ tục khai bổ sung.

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH OSG Việt Nam.

(Đ/c: tầng 3, 561 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)


Trả lời công văn số  2016 - 01 / CV  ngày 20/1/2016 của Công ty TNHH OSG Việt Nam về việc Điều chỉnh mã loại hình trên tờ khai nhập khẩu đã thông quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Thủ tục sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan, thủ tục hủy tờ khai hải quan được quy định tại Điều 11, Điều 12 và Điểm 3 Phụ lục II Thông tư số  22 / 2014 / TT - BTC  ngày 14/2/2014 (áp dụng tại thời Điểm trước khi Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực), Khoản 1, Khoản 2 Điều 20, Điều 22 và Điểm 3 Phụ lục II Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  dẫn trên.


Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc thì có hồ sơ cụ thể và liên hệ với Chi cục hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.