Open navigation

Công văn 348/GSQL-GQ1 Xuất khẩu mặt hàng than Anthracite lọc nước


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 348 / GSQL - GQ1

V/v xuất khẩu mặt hàng than Anthracite lọc nước.

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Vật liệu lọc nước Đà Nẵng.

(Tổ 54 đường Mai Đăng Chơn, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng)


Trả lời công văn số 28. 2015 / DAN ngày 24/12/2015 của Công ty TNHH Vật liệu lọc nước Đà Nẵng về việc xuất khẩu mặt hàng than Anthracite lọc nước, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Liên quan đến việc này, Bộ Công Thương đã có công văn số 1629 / BCT - TCNL ngày 26/02/2016 hướng dẫn về việc xuất khẩu mặt hàng than Anthracite lọc nước. Đề nghị Công ty căn cứ nội dung công văn số 1629 / BCT - TCNL nêu trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để thực hiện.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.


(Gửi kèm CV số 1629 / BCT - TCNL ngày 26/02/2016 của Bộ Công Thương)Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Cục HQ thành phố Đà Nẵng;

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Ngô Minh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.