Open navigation

Công văn 365/GSQL-TH Vướng mắc chữ ký của người có thẩm quyền trên C/O mẫu E


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  365 / GSQL - TH 

V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.


Trả lời công văn số  391 / HQTN - NV  ngày 11/3/2016 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh về vướng mắc liên quan đến chữ ký của người có thẩm quyền trên C/O mẫu E có số tham chiếu E163708004500004 cấp ngày 23/2/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Tổng cục Hải quan sẽ gửi văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Trung Quốc xác minh C/O mẫu E dẫn trên và thông báo khi có kết quả xác minh.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.