Open navigation

Công văn 423/TTg-KTTH TX, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan qua Lối mở Nà Lạn và một số cửa khẩu phụ, điểm thông quan


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  423 / TTg - KTTH 

V/v tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan qua Lối mở Nà Lạn và một số cửa khẩu phụ, Điểm thông quan

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.


Xét báo cáo, đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số  213 / BCT - XNK  ngày 08 tháng 01 năm 2016, ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản số  2074 / BTC - TCHQ  ngày 04 tháng 02 năm 2016), Quốc phòng (văn bản số  914 / BQP - KHĐT  ngày 28 tháng 01 năm 2016), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số  743 / BNN - HTQT  ngày 26 tháng 01 năm 2016) về việc thực hiện tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan qua Lối mở Nà Lạn và 06 cửa khẩu phụ, Điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý tiếp tục thực hiện tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan hàng hóa qua Lối mở Nà Lạn và 06 cửa khẩu phụ, Điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo cơ chế, chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép tại Công văn số  748 / TTg - KTTH  ngày 27 tháng 5 năm 2013 và số  124 / VPCP - KTTH  ngày 07 tháng 01 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ như đề nghị của các Bộ, địa phương tại các văn bản nêu trên.


  2. Bộ Công Thương, các Bộ liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện; phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chỉ đạo, tổ chức các lực lượng chức năng quản lý chặt chẽ, không để lợi dụng xảy ra buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội tại các cửa khẩu phụ, lối mở, Điểm thông quan nêu trên; trường hợp phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


  3. Bộ Công Thương, Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới liên quan rà soát các cửa khẩu phụ, lối mở, Điểm thông quan để áp dụng cơ chế, chính sách tương tự đối với các địa Điểm đáp ứng đủ Điều kiện theo quy định của pháp luật./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, các PTTg (để b/c);

  • Tổng cục Hải quan;

  • Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH;

  • Lưu: VT, KTTH(3). LT. 30

KT. THỦ TƯỚNG

 PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.