Open navigation

Công văn 1761/VPCP-KGVX Thực hiện chuyên mục Nói không với thực phẩm bẩn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1761 / VPCP - KGVX

V/v thực hiện chuyên mục "Nói không với thực phẩm bẩn".

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đài Tiếng nói Việt Nam;

- Đài Truyền hình Việt Nam.


Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm theo tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến:


  1. Đài Truyền hình Việt Nam khẩn trương triển khai chuyên mục riêng về vệ sinh an toàn thực phẩm (Đài Truyền hình Việt Nam dự kiến tên gọi “Nói không với thực phẩm bẩn”).


    Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, hỗ trợ Đài Truyền hình Việt Nam trong quá trình xây dựng và thực hiện chuyên mục này.


  2. Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng Chương trình phối hợp truyền thông về an toàn thực phẩm giữa Đài tiếng nói Việt nam với các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý 2 năm 2016.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTg, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);

  • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định,

 TGĐ Cổng TTĐT, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH;

  • Lưu: VT, KGVX (3), mn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.