Open navigation

Công văn 1781/VPCP-QHQT Tổ chức Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1781 / VPCP - QHQT 

V/v tổ chức Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bộ Ngoại giao;

Bộ Tài chính;

Bộ Công an;

Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào.


Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn  1718 / BKHĐT - ĐTNN  ngày 16 tháng 3 năm 2016 về Đề án tổ chức Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào 2016 (Hội nghị), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan và địa phương liên quan tổ chức Hội nghị tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 3 năm 2016, như đề nghị của Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.


  2. Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Công an, Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Lào và các cơ quan liên quan chủ động triển khai các công việc được phân công nêu trong Đề án.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên (kèm theo c/v số 1718);

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  • UBND thành phố Đà Nẵng;

  • VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, HC; Cục QT, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, QHQT (3) ph.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.