Open navigation

Công văn 1822/VPCP-KTN Tăng cường quản lý xe máy điện


VĂN PHÒNG CHÍNH PH

----------

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1822 / VPCP - KTN 

V/v tăng cường quản lý xe máy điện

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: - Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Tài chính, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Về đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số  2709 / BTC - CST  ngày 29 tháng 02 năm 2016 về việc một số biện pháp tăng cường quản lý xe máy điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số  1630 / TTg - KTN  ngày 11 tháng 9 năm 2015 về phương án xử lý đối với xe máy điện chưa thực hiện thủ tục đăng ký, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:


 1. Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Hải quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu xe máy điện của tất cả các đối tượng (nhập khẩu thương mại, nhập khẩu phi thương mại) tại các cửa khẩu nơi có cơ quan Hải quan để thu thuế theo quy định; chỉ đạo cơ quan Thuế tại các địa phương tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, lắp ráp và kinh doanh xe máy điện trên địa bàn trong việc chấp hành quy định về chế độ hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế.


 2. Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội biên phòng tăng cường công tác phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ, ngăn chặn, kịp thời phát hiện các hành vi buôn lậu xe máy điện tại nơi không có Hải quan kiểm soát để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.


 3. Bộ Công Thương chỉ đạo cơ quan quản lý thị trường tăng cường kiểm tra về nguồn gốc hợp pháp của xe máy điện tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn; thực hiện xử lý nghiêm đối với các trường hợp không có hóa đơn, chứng từ theo quy định.


 4. Bộ Công an chỉ đạo tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp sử dụng xe máy điện vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ (không đội mũ bảo hiểm), kết hợp với việc nhắc nhở, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc đăng ký xe máy điện; đồng thời chỉ đạo kiểm tra, Điều tra, xử lý nghiêm trước pháp luật các tổ chức, cá nhân có hành vi sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu xe máy điện trái phép. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 trở đi, xử lý nghiêm các trường hợp lưu hành xe máy điện trên đường nhưng chưa đăng ký.


 5. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm soát đối với việc đăng kiểm xe máy điện; phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện các quy định của pháp luật về việc quản lý và sử dụng xe máy điện.

 6. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, học sinh, sinh viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như sự cần thiết phải đăng ký xe máy điện trước khi tham gia giao thông; tuyên truyền đến các cơ sở, hộ kinh doanh xe máy điện theo hình thức nộp thuế khoán chấp hành nghiêm quy định về hóa đơn, chứng từ, kê khai nộp thuế vào ngân sách nhà nước.


 7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp với các lực lượng của ngành Công an, Tài chính, Công Thương trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh xe máy điện trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền (thông qua các cơ quan quản lý tại địa phương: xã, phường, tổ dân phố...), vận động để người dân chấp hành quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số  1630 / TTg - KTN  ngày 11 tháng 9 năm 2015 về đăng ký xe máy điện.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 • Bộ Khoa học và Công nghệ;

 • Thông tấn xã Việt Nam;

 • Đài Truyền hình Việt Nam;

 • Đài Tiếng nói Việt Nam;

 • VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg,

TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, V.I, VIII;

 • Lưu: VT, KTN (3) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Cao Lục

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.