Open navigation

Công văn 2562/BGTVT-QLDN Báo cáo công bố thông tin DNNN theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2562 / BGTVT - QLDN 

V/v báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số  81 / 2015 / NĐ - CP .

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2016


Kính gửi: Các Tổng công ty, Công ty nhà nước thuộc Bộ


Bộ Giao thông vận tải nhận được Công văn số  1270 / BKHĐT - PTDN  ngày 29/02/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước. Về vấn đề này, ngày 02/10/2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số  13143 / BGTVT - QLDN  đôn đốc các doanh nghiệp về việc triển khai thực hiện Nghị định số  81 / 2015 / NĐ - CP . Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định về công bố thông tin và tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện các quy định này đối với doanh nghiệp nhà nước trực thuộc, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Tổng công ty, Công ty (có danh sách kèm theo):


  1. Khẩn trương xây dựng danh sách các doanh nghiệp phải thực hiện công bố thông tin (theo mẫu đính kèm) do đơn vị mình quản lý và gửi về Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/3/2016 để theo dõi, đôn đốc thực hiện, đồng thời sẽ được công bố tại cổng thông tin điện tử của Bộ tại trang www.mt.gov


  2. Báo cáo việc tổ chức, thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số  81 / 2015 / NĐ - CP  ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, trong đó nêu rõ các nội dung sau:


  • Việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp và các công ty con do Công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại các điều từ Điều 10 đến Điều 22, trong đó nêu rõ nội dung, thời hạn, phương tiện và hình thức công bố.


  • Các báo cáo theo mẫu tại Phụ lục kèm theo Nghị định số  81 / 2015 / NĐ - CP  và Quy chế công bố thông tin của doanh nghiệp đã được ban hành.


Báo cáo bằng văn bản định kỳ gửi về Bộ Giao thông vận tải (gửi bản mềm theo địa chỉ email: latuan@mt.gov.vn), Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng thời hạn quy định tại Nghị định số  81 / 2015 / NĐ - CP  và là cơ sở để Chủ sở hữu nhà nước giám sát, xếp loại, thanh kiểm tra và xử lý vi phạm công bố thông tin của doanh nghiệp.


(có danh sách các doanh nghiệp nhận công văn và mẫu lập danh sách các doanh nghiệp phải thực hiện công bố thông tin gửi kèm theo)Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • Các Thứ trưởng;

  • Thanh tra Bộ;

  • Trung tâm CNTT Bộ;

  • Lưu: VT, QLDN (Tuan 02b).

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Hồng Trường

DANH SÁCH TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Kèm theo Công văn số  2562 / BGTVT - QLDN  ngày 11/3/2016 của Bộ Giao thông vận tải)


STT

Tên doanh nghiệp

1.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

2.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

3.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam

4.

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

5.

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

6.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

7.

Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long

8.

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy

9.

Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam

10.

Công ty TNHH Nhà xuất bản giao thông vận tải


DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ  81 / 2015 / NĐ - CP  CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Công văn số  1270 / BKHĐT - PTDN )


TT

Tên doanh nghiệp

Mã số doanh nghiệp

Địa chỉ

Số điện thoại liên hệ

I

Tập đoàn kinh  tế / Tổng  công  ty / Công  ty mẹ trong mô hình công ty mẹ con

1

Công ty mẹ

2

Công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ

2.1

2.2

II

Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu

1

2

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.