Open navigation

Công văn 990/BGDĐT-CTHSSV Phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika gây nên


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------

Số: 990 / BGDĐT - CTHSSV 

V/v phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika gây nên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số  1060 / VPCP - KGVX  ngày 19/02/2016 về việc phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika gây nên có thể xâm nhập vào nước ta; Nhằm chủ động ứng phó có hiệu quả nhất trong trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chủ động phối hợp với các sở y tế và cơ quan có liên quan của địa phương triển khai một số biện pháp sau:


 1. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, quản lý tốt sức khỏe của trẻ em, học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ nhân viên trong nhà trường. Thông báo ngay cho các đơn vị y tế sở tại khi phát hiện có trẻ em, học sinh, sinh viên mắc bệnh để phối hợp xử lý kịp thời.


 2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường thực hiện tốt các hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Giáo dục học sinh, sinh viên làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền tích cực giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng về phòng, chống dịch bệnh. Hướng dẫn cho học sinh, sinh viên có ý thức và kỹ năng phát hiện bệnh.

 3. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể; cung cấp đủ nước uống, nước sạch đảm bảo vệ sinh cho trẻ em, học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ nhân viên nhà trường.

 4. Thường xuyên làm vệ sinh môi trường trường học, đặc biệt là các công trình cấp nước, công trình vệ sinh. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trường học theo quy định.

Nhận được công văn này, yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện  thoại / Fax : 04 38694029. E-mail: lvtuan@moet.edu.vn.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ trưởng (để b/c);

 • Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);

 • Bộ Y tế (để p/h chỉ đạo);

 • UBND các tỉnh, thành phố (để p/h chỉ đạo);

 • Vụ: GDMN, GDTH, GDTrH, GDĐH, GDCN, GDTX,

  GDDT, Cục NG&CBQLCGD (để p/h thực hiện);

 • Website của Bộ GDĐT;

 • Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Nghĩa

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.