Open navigation

Công văn 1042/TCT-CS Thuế bảo vệ môi trường đối với túi nilông gia công


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1042 / TCT - CS 

V/v: Thuế bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh


Trả lời Công văn số  13491 / CT - TTHT  ngày 23/12/2015 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông của Công ty Sunway Mario, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


- Tại Luật thuế Bảo vệ môi trường số  57 / 2010 / QH12  ngày 15/11/2010 quy định:


+ Tại điểm c, khoản 2, Điều 4 quy định về hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường:


“c) Hàng hóa do cơ sở sản xuất trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường để xuất khẩu.”


+ Tại Khoản 3, Điều 10 quy định về khai thuế, tính thuế, nộp thuế:


“3. Thuế bảo vệ môi trường chỉ nộp một lần đối với hàng hóa sản xuất hoặc nhập khẩu”


- Tại Điều 2, Thông tư số  159 / 2012 / TT - BTC  ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số  152 / 2011 / TT - BTC  ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số  67 / 2011 / NĐ - CP  ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường quy định:


“Điều 2. Sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 khoản 2 Điều 2 như sau:


“2.4. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài (bao gồm cả hàng hóa xuất khẩu được gia công từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu) do cơ sở sản xuất (bao gồm cả gia công) trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu thì cơ quan hải quan không thu thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa xuất khẩu và nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công sau đó xuất khẩu ra nước ngoài khi nhập khẩu.


Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường được tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua để xuất khẩu thì cơ sở sản xuất hàng hóa phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường khi bán hàng hóa.”


- Theo báo cáo tại Công văn số  13491 / CT - TTHT  ngày 23/12/2015 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thì Công ty Sunway Mario thực hiện gia công túi ni lông HDPE cho Công ty TNHH TM SX bao bì Tiên Tiến (Công ty Tiên Tiến) theo hợp đồng gia công số ADP- SMP122704 ngày 5/9/2012, nguyên liệu gia công do Công ty Tiên Tiến cung cấp và Công ty Sunway Mario gia công sản phẩm (túi Ni lông) xong sẽ giao toàn bộ lô hàng tại cảng để Công ty Tiên Tiến xuất khẩu ngay theo các chứng từ bao gồm: Tờ khai Hải quan số 32697 ngày 25/10/2012, hợp đồng mua bán được ký kết giữa Công ty Tiên Tiến với khách hàng nước ngoài, hóa đơn thương mại, chứng từ thanh toán qua ngân hàng phù hợp với lô hàng của Công ty gia công.


Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo, trường hợp Công ty Sunway Mario ký hợp đồng thực hiện gia công túi ni lông HDPE cho Công ty TNHH TM SX bao bì Tiên Tiến nguyên liệu do Công ty Tiên Tiến cung cấp sau đó Công ty Sunway Mario xuất trả lại hàng cho Công ty TNHH TM SX bao bì Tiên Tiến để làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài (hợp đồng xuất khẩu, tờ khai Hải quan, hóa đơn thương mại, chứng từ thanh toán của lô hàng mà Công ty Tiên Tiến xuất khẩu phù hợp với mặt hàng, số lượng túi ni lông Công ty Sunway Mario gia công) thực tế đây là vẫn là sản phẩm của Công ty TNHH TM sản xuất Tiên Tiến sản xuất ra. Theo đó, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số  13491 /  CT-TTHT ngày 23/12/2015, cụ thể: Túi ni lông của Công ty TNHH TM sản xuất Tiên Tiến giao cho công ty Sunway Mario gia công thuộc đối tượng không phải nộp thuế bảo vệ môi trường.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ Pháp chế, Vụ CST (BTC);

  • Vụ PC (TCT);

  • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.