Open navigation

Công văn 1043/TCT-CS Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1043 / TCT - CS

V/v phương pháp tính thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Cục Thuế Thành phố Hà Nội;

- Công ty TNHH Đầu Tư Refico.

(Đ/c: Số 41, đường Tây Hồ, P.Quảng An, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  02 / CV - 2016  ngày 08/3/2016 của Công ty TNHH Đầu tư Refico Hà Nội về việc đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT).


Căn cứ hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC  ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 12 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.


Căn cứ nội dung trình bày của Công ty TNHH Đầu tư Refico Hà Nội và hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Trường hợp Công ty TNHH Đầu tư Refico thành lập vào tháng  8 / 2015  đã gửi thông báo cho cơ quan thuế để đăng ký tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và đã được Chi cục Thuế quận Tây Hồ - Hà Nội chấp thuận áp dụng phương pháp khấu trừ thuế từ kỳ kê khai thuế tháng  9 / 2015  thì Công ty được tiếp tục áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ năm 2016.


Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế Thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Đầu tư Refico được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC (BTC);

  • Vụ: PC, KK (TCT);

  • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.