Open navigation

Công văn 1070/TCT-CS Ưu đãi thuế TNDN đối với DN thành lập mới từ dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1070 / TCT - CS 

V/v: chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước


Trả lời công văn số  150 / CT - TTHT  ngày 28/01/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Khoản 3 Điều 46 Nghị định số  24 / 2007 / NĐ - CP  ngày 14/02/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:


  “3. Cơ sở kinh doanh đang được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại các Nghị định số  164 / 2003 / NĐ - CP  ngày 22 tháng 12 năm 2003, số  152 / 2004 / NĐ - CP  ngày 06 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại. Trường hợp mức ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đang được hưởng thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định này cho thời gian còn lại.”


 • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 34, Khoản 5 Điều 35 Nghị định số  24 / 2007 / NĐ - CP  ngày 14/02/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.


 • Khoản 1 Điều 35 Nghị định số  78 / 2007 / NĐ - CP  ngày 11/05/2007 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao quy định:


  “1. Doanh nghiệp BOT và doanh nghiệp BTO được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như quy định đối với Dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư. Ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp này được áp dụng trong toàn bộ thời gian thực hiện Dự án.”


 • Khoản 1 Điều 11 Luật Đầu tư số  59 / 2005 / QH11  ngày 29/11/2005 quy định:


“1. Trường hợp pháp luật, chính sách mới được ban hành có các quyền lợi và ưu đãi cao hơn so với quyền lợi, ưu đãi mà nhà đầu tư đã được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi, ưu đãi theo quy định mới kể từ ngày pháp luật, chính sách mới đó có hiệu lực.”

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Bình Phước tại công văn số  150 / CT - TTHT  ngày 28/01/2016 về việc thực hiện ưu đãi đối với dự án BOT và phù hợp với công văn số  5791 / TCT - CS  ngày 24/12/2014 của Tổng cục Thuế.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Phước được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Vụ PC-TCT;

 • Lưu VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.