Open navigation

Công văn 980/TCT-CS Áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH 

TỔNG CỤC THUẾ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 980 / TCT - CS 

V/v phương pháp tính thuế GTGT.


Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Bến Tre;

- Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Quang Thủy.

(Đ/c: 152 Ấp Tân Định, Xã Định Trung, H.Bình Đại, Bến Tre)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  16 / CVĐQT  ngày 25/12/2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Quang Thủy về việc áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) (bản photocopy kèm theo).


Căn cứ hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC  ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 12 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.


Căn cứ nội dung trình bày của Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Quang Thủy và hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Đề nghị Cục thuế tỉnh Bến Tre xem xét lại quá trình Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Quang Thủy nộp Thông báo mẫu  06 / GTGT  đến Chi cục Thuế huyện Bình Đại và Cục Thuế tỉnh Bến Tre.


Trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Quang Thủy có đủ điều kiện áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và thực tế Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Quang Thủy đã gửi Thông báo mẫu số  06 / GTGT  đến Chi cục Thuế huyện Bình Đại từ ngày 5/10/2015 (trước thời hạn nộp hồ sơ khai thuế Quý  3 / 2015)  mà không nhận được văn bản thông báo của Chi cục Thuế về việc chấp thuận hay không chấp thuận Thông báo về việc áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Quang Thủy chưa đăng ký thông báo phát hành hóa đơn, chưa phát sinh doanh thu thì Cục Thuế tỉnh Bến Tre hướng dẫn cho Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Quang Thủy thực hiện kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ từ Quý 3 năm 2015.


Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Bến Tre và Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Quang Thủy được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC (BTC);

  • Vụ: PC, KK (TCT);

  • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.