Open navigation

Công văn 982/TCT-CS Tỷ giá tính thuế GTGT, thuế TNDN đối với Nhà thầu nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  982 / TCT - CS 

V/v Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ.


Trả lời công văn số  291 / CT - KTT  ngày 22/12/2015 của Cục Thuế TP Cần Thơ hỏi về tỷ giá tính thuế GTGT, thuế TNDN đối với Nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số  26 / 2015 / TT - BTC  ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 27 Thông tư số  156 / 2015 / TT - BTC  như sau:

“Điều 27. Đồng tiền nộp thuế và xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước.

3. Trường hợp phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thuế bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số  200 / 2014 / TT - BTC  ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp như sau:

  • Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản.

  • Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

  • Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số  200 / 2014 / TT - BTC  ngày 22 tháng 12 năm 2014.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Liên danh Dasan - Kunhwa - Pyunghwa (DKP) là nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng số  1890 / CIPM - HDKT  ngày 30/5/2012 với Tổng Công ty Đầu tư và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long để thực hiện thiết kế giám sát xây dựng cầu Vàm Cống, trong năm 2015 Liên danh DKP phát sinh thu nhập từ hợp đồng này (nhận được doanh thu bằng đồng Won - Hàn Quốc) thì Liên danh DKP phải thực hiện quy đổi sang đồng Việt Nam đối với khoản doanh thu nhận được bằng đồng Won nêu trên theo tỷ giá mua vào của Hội sở chính ngân hàng thương mại nơi Liên danh DKP mở tài khoản (ngân hàng Vietcombank) để xác định doanh thu tính thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Cần Thơ biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ CST, PC, CĐKT, TCNH (BTC);

  • Vụ PC (TCT);

  • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.