Open navigation

Công văn 766/BHXH-QLT Mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN trong các cơ quan, ĐV sự nghiệp của Nhà nước

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ---------------

Số:  766 / BHXH - QLT 

V/v: mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT BHTN trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước


TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.


Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số  58 / 2014 / QH13 ; Luật bảo hiểm y tế số  25 / 2008 / QH12 ; Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số  46 / 2014 / QH13 ; Luật Việc làm số  38 / 2013 / QH13 ;


Căn cứ Nghị định  115 / 2015 / NĐ - CP  ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Nghị định  112 / 2015 / NĐ - CP  ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng với người lao động làm việc trong các đơn vị có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.


Căn cứ Quyết định  959 / QĐ - BHXH  ngày 9/9/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.


Thời gian qua nhiều cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (gọi chung là đơn vị) chưa thực hiện mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng theo quy định. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị như sau:


 1. Cán bộ, công chức, viên chức, người ký hợp đồng làm việc thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định (tại Nghị định  204 / 2004 / NĐ - CP  ngày 14/12/2004 của Chính phủ) thì tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN (nếu có) là tiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề. Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở.


  Tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN (nếu có) quy định tại điểm này bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định của pháp luật về tiền lương.


 2. Người lao động nếu ký hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật về lao động với đơn vị thì mức tiền lương BHXH, BHYT, BHTN thực hiện như sau:


  1. Người lao động ký hợp đồng theo thang, bảng lương Nhà nước (hệ số tiền lương) thì thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo điểm 1 trên đây.

  2. Người lao động ký hợp đồng theo thang lương, bảng lương do đơn vị quyết định (mức tiền đồng) thì mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN là mức tiền lương và phụ cấp lương được thể hiện trong hợp đồng lao động và mức tiền lương này không được thấp hơn mức tiền lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.


   Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT bằng 20 tháng lương cơ sở. Mức tiền lương tháng đóng BHTN cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng BHTN bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng.


 3. Giáo viên mầm non hưởng lương theo quy định tại Quyết định số  60 / 2011 / QĐ - TTg  ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN theo thang lương, bảng lương giáo viên mầm non quy định tại Nghị định  204 / 2004 / NĐ - CP  ngày 14/12/2004 của Chính phủ.


 4. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất, thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương cơ sở.


Bảo hiểm xã hội thành phố đề nghị các đơn vị chưa thực hiện đúng quy định trên đây thì điều chỉnh lại tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2016.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Ban Giám đốc BHXHTP;

 • Các phòng chức năng BHXHTP;

 • BHXH quận, huyện;

 • Website BHXHTP;

 • Lưu: VT, P QLT

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.