Open navigation

Công văn 885/BHXH-DAĐTXD Triển khai Hệ thống thông tin Giám định bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  885 / BHXH - DAĐTXD 

V/v triển khai Hệ thống thông tin Giám định BHYT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.


Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có Quyết định số  324 / QĐ - BHXH  ngày 02/03/2016 về việc ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin (HTTT) Giám định Bảo hiểm y tế phiên bản 1.0. Để đảm bảo tiến độ triển khai hệ thống, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế (BHYT) và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc và Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam (gọi chung là BHXH tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:


1/ Thông báo tới các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT về Cổng thông tin tiếp nhận dữ liệu HTTT Giám định BHYT.


Đề nghị các cơ sở KCB BHYT thực hiện tin học hóa, trích xuất đầy đủ dữ liệu yêu cầu thanh toán BHYT theo Công văn số  9324 / BYT - BH  ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế mã hóa dữ liệu theo bộ mã danh Mục dùng chung quy định tại Quyết định số  5084 / QĐ - BYT  ngày 30/11/2015 và Công văn số  908 / BYT - BH  ngày 22/02/2016 của Bộ Y tế chuẩn hóa dữ liệu theo đúng chuẩn quy định tại Tài liệu hướng dẫn liên thông và đặc tả dữ liệu theo Quyết định số  324 / QĐ - BHXH  ngày 02/03/2016 của BHXH Việt Nam. (Cơ sở KCB tải Tài liệu hướng dẫn liên thông và đặc tả dữ liệu tại địa chỉ: http: / / gdbhyt .baohiemxahoi.gov. vn / HSTuFile / tlhd_lienthong .pdf)


3/ Đề nghị các cơ sở KCB BHYT đã trích xuất được dữ liệu đúng chuẩn đăng ký thông tin 02 người sử dụng (họ tên, số Chứng minh nhân dân, vị trí công tác và địa chỉ email) với BHXH tỉnh. BHXH tỉnh lập danh sách các cơ sở KCB đã đăng ký gửi về BHXH Việt Nam (qua Trung tâm Công nghệ thông tin) để BHXH Việt Nam cấp tài Khoản sử dụng hệ thống.


Yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng Giám đốc (để b/c);

  • Phó TGĐ Nguyễn Minh Thảo;

  • Các đơn vị: CSYT, CNTT;

  • Lưu: VT, DAĐTXD.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐCĐỗ Văn Sinh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.