Open navigation

Công văn 922/LĐTBXH-VL Thực hiện bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thực hiện bảo hiểm thất nghiệp


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  922 / LĐTBXH - VL 

V/v thực hiện bộ chỉ số đánh giá hiệu quả thực hiện bảo hiểm thất nghiệp

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương


Để đánh giá hiệu quả thực hiện bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thiện bộ công cụ chỉ số đánh giá hiệu quả thực hiện bảo hiểm thất nghiệp (bộ chỉ số, hướng dẫn thu thập bộ chỉ số và mẫu phiếu đánh giá mức độ hài lòng kèm theo).


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố chỉ đạo và giao cho Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố và các cơ quan có liên quan trên địa bàn thực hiện bộ chỉ số nêu trên và báo cáo định kỳ (6 tháng trước ngày 31/7 và hàng năm trước ngày  31 / 01)  về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm, Tầng 7, tòa nhà liên cơ D25, ngõ 8B Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội).


Thông tin chi tiết xin liên hệ với Đ/c Trịnh Thị Nguyệt Ánh, ĐT: 04.32262301 (số máy lẻ 345), DĐ: 0918.169.176 hoặc Đ/c Đỗ Thanh Vân, ĐT: 04.32262301 (số máy lẻ: 340), DĐ: 0915.240.863./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để phối hợp);

  • Trung tâm Dịch vụ việc làm (để thực hiện);

  • Lưu VT, CVL.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNGDoãn Mậu Diệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.