Open navigation

Công văn 938/LĐTBXH-VP Giới thiệu chức danh, chữ ký và con dấu


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  938 / LĐTBXH - VP 

V/v giới thiệu chức danh, chữ ký và con dấu

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016Kính gửi:   Các đơn vị thuộc Bộ, trực thuộc Bộ;

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố;

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.


Ngày 1/3/2016, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số  286 / QĐ - LĐTBXH  về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ngày 10/3/2016, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số  368 / QĐ - LĐTBXH  về việc Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Quốc gia giảm nghèo giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2016.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin trân trọng thông báo và giới thiệu mẫu con dấu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và chức danh, chữ ký của ông Nguyễn Tuấn Anh để các đơn vị biết và liên hệ công tác./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

  • Lưu: VT, TKTH.

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Bá Hoan

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.