Open navigation

Công văn 962/LĐTBXH-KHTC Đẩy nhanh tiến độ triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Quyết định 695/QĐ-TTg

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:  962 / LĐTBXH - KHTC 

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai Nghị định số  16 / 2015 / NĐ - CP  và Quyết định số  695 / QĐ - TTg .


---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: -

-

-

-

-

-

-

-

-

Tổng cục Dạy nghề; Cục Việc làm;

Cục Quản lý lao động ngoài nước; Cục An toàn lao động;

Cục Bảo trợ xã hội;

Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Cục Phòng chống tệ nạn xã hội; Cục Người có công;

Vụ Tổ chức cán bộ.

Thực hiện Nghị định số  16 / 2015 / NĐ - CP  ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số  695 / QĐ - TTg  ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số  16 / 2015 / NĐ - CP  ngày 14/02/2015.

Ngày 15/5/2015, Bộ đã có Quyết định số  633 / QĐ - LĐTBXH  về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số  16 / 2015 / NĐ - CP  ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Quyết định số  773 / QĐ - LĐTBXH  ngày 08/6/2015 Điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Quyết định số  633 / QĐ -  LĐTBXH ngày 15/5/2015 và Quyết định số  1641 / QĐ - LĐTBXH  ngày 10/11/2015 về việc xây dựng quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó phân công trách nhiệm cho các đơn vị triển khai các nội dung công việc theo lĩnh vực quản lý nhà nước được giao. Tuy nhiên, đến nay còn nhiều nội dung đã phân công nhưng các đơn vị chưa hoàn thành theo thời gian quy định.

Để tiếp tục triển khai các nội dung công việc theo phân công nhiệm vụ tại Nghị định số  16 / 2015 / NĐ - CP  và Quyết định số  695 / QĐ - TTg , Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị:

  1. Tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng, hoàn thiện trình Bộ đối với các nội dung công việc đã phân công tại Quyết định số  633 / QĐ - LĐTBXH  và Quyết định số  773 / QĐ - LĐTBXH ; đồng thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng phụ trách trước khi trình Bộ phê duyệt.

  2. Định kỳ hàng tháng (trước ngày 25) báo cáo Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số  16 / 2015 / NĐ - CP  và Quyết định số  695 / QĐ - TTg  theo yêu cầu của các cơ quan chức năng theo quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên (để thực hiện);

  • Lãnh đạo Bộ (để  b / cáo) ;

  • Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.