Open navigation

Công văn 2030/VPCP-KTTH Hướng dẫn thuế xuất khẩu theo Nghị định 19/2015/NĐ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2030 / VPCP - KTTH 

V/v hướng dẫn thuế xuất khẩu theo Nghị định số  19 / 2015 / NĐ - CP 

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016


     Kính gửi: - Bộ Tài chính;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  2397 / BTC - CST  ngày 23 tháng 02 năm 2016 về việc triển khai hướng dẫn Nghị định số  19 / 2015 / NĐ - CP  ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  2397 / BTC - CST  nêu trên. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện cụ thể.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Khắc Định, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.