Open navigation

Công văn 2067/TCHQ-TXNK Xử lý thuế hàng quà tặng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2067 / TCHQ - TXNK 

V/v: xử lý thuế hàng quà tặng

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: -Trung tâm Hạt nhân thành phố Hồ Chí Minh;

(Số 217 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

-Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.


Trả lời công văn số  37 / TTHN  ngày 28/02/2016 của Trung tâm hạt nhân thành phố Hồ Chí Minh về việc miễn thuế lô hàng quà tặng là các thiết bị thí nghiệm đã qua sử dụng do Trung tâm Nghiên cứu Vật lý Wigner (Hunggary) tặng cho Trung tâm Hạt nhân thành phố Hồ Chí Minh theo chương trình hợp tác nghiên cứu song phương giữa Trung tâm Nghiên cứu Vật lý Wigner (Hunggary) và Trung tâm Hạt nhân thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ điểm b khoản 19 Điều 4 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số  209 / 2013 / NĐ - CP  ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng: Quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật về quà biếu, quà tặng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.


Trường hợp lô hàng gồm các thiết bị thí nghiệm đã qua sử dụng do Trung tâm Nghiên cứu Vật lý Wigner (Hunggary) tặng cho Trung tâm Hạt nhân thành phố Hồ Chí Minh thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.


Trung tâm Hạt nhân thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm quản lý và sử dụng lô hàng trên đúng mục đích nghiên cứu khoa học, không được nhượng bán. Nếu sử dụng sai mục đích hoặc nhượng bán sẽ phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và bị xử phạt theo quy định của pháp luật.


Tổng cục Hải quan thông báo để Trung tâm Hạt nhân thành phố Hồ Chí Minh được biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để được xem xét giải quyết cụ thể.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.