Open navigation

Công văn 2151/TCHQ-GSQL Thủ tục hải quan đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2151 / TCHQ - GSQL 

V/v: thủ tục hải quan đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng.

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

(Địa chỉ: 28-58, Sam Chong-dong, Jong No-ku, Seoul, Korea)


Phúc đáp công điện số  059 / ĐSQ / CD  ngày 17/3/2016 của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc về đề nghị tạo điều kiện trong việc làm thủ tục nhập khẩu máy Chuyển độ ẩm không khí thành nước ngọt (từ 02 đến 05 máy), số máy này do Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc trao tặng miễn phí cho cán bộ chiến sĩ ở Trường Sa trong Chương trình thăm Trường Sa vào tháng  4 / 2016  tới. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Đề nghị Đại sứ quán hướng dẫn Ông Trần Hải Linh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc - Chủ nhiệm Quỹ vì biển đảo Việt Nam tại Hàn Quốc; số hộ chiếu B5976976 sau khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh, liên hệ với Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài để làm thủ tục nhập khẩu lô hàng nêu trên theo quy định, cụ thể:


  1. Về thủ tục hải quan:


    Thực hiện khai báo hải quan trên tờ khai hải quan giấy quy định tại phụ lục IV ban hành kèm Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


  2. Về chính sách thuế:


  • Về định mức miễn thuế: thực hiện theo quy định tại Điều 5 Quyết định số  31 / 2015 / QĐ -  TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.


  • Về việc xét miễn thuế: thực hiện thủ tục xét miễn thuế quy định tại mục 2, Chương VII, Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Hải quan phúc đáp nội dung trên để Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ Ngoại giao (để biết)

  • Cục HQ TP.Hà Nội (để t/h);

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.