Open navigation

Công văn 2156/TCHQ-TXNK Áp mã số HS mặt hàng Hemoclin tube 37g


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2156 / TCHQ - TXNK 

V/v áp mã số HS mặt hàng Hemoclin tube 37g

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. HCM.


Tổng cục Hải quan nhận được Đơn khiếu nại không số ngày 4/3/2016 của Công ty TNHH Chăm sóc khỏe và đẹp Việt Nam khiếu nại về việc phân loại và tái giám định mặt hàng Hemoclin tube 37g nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 100228280022 ngày 13/12/2014, đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đã có kết quả phân loại theo Thông báo kết quả phân loại số  2612 / TB - TCHQ  ngày 27/3/2015 của Tổng cục Hải quan. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Về khiếu nại phân loại: Căn cứ Điều 9 Luật khiếu nại số  02 / 2011 / QH13  thì: Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

    Qua xem xét hồ sơ thì ngày 27/3/2015 Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo KQPL số  2612 / TB - TCHQ . Tuy nhiên, đến ngày 4/3/2016 Công ty mới có đơn khiếu nại không số ngày 4/3/2016. Đối chiếu quy định nêu trên thì thời hạn khiếu nại lần đầu đối với Thông báo kết quả phân loại số  2612 / TB - TCHQ  ngày 27/3/2015 của Tổng cục Hải quan đã hết nên Căn cứ Điều 11 Luật khiếu nại số  02 / 2011 / QH13 , Tổng cục Hải quan không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại không số ngày 4/3/2016 của Công ty.

  2. Về việc tái giám định: Theo quy định tại khoản 6 Điều 17 Thông tư số  128 / 2013 / TT -  BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì: Thời gian lưu mẫu

  1. Đối với mẫu lưu tại Trung tâm Phân tích phân loại: Trong thời hạn 90 ngày tính từ ngày có Thông báo kết quả phân tích.

  2. Đối với mẫu lưu tại Chi cục hải quan: Trong thời hạn 90 ngày tính từ ngày thông quan hàng hóa.

Theo trình bày của Công ty TNHH Chăm sóc khỏe và đẹp Việt Nam (Công ty) thì: Công ty đã nhiều lần có văn bản gửi Chi cục Hải quan CK Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đề nghị được tái giám định mẫu. Tuy nhiên, đến ngày 29/1/2016 Chi cục Hải quan Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất mới có công văn số  677 / SB - ĐHHN  trả lời Công ty đã hết thời hạn lưu mẫu nên không thực hiện tái giám định theo yêu cầu của Công ty. Do đó, đề nghị Cục Hải quan TP.HCM kiểm tra lại sự việc Công ty nêu, có văn bản trả lời Công ty theo quy định và báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Tổng cục Hải quan trước ngày 31/03/2016.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. HCM biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Công ty TNHH Chăm sóc khỏe và đẹp Việt Nam

(40/19 Bàu Cát 2, phường 14, quận Tân Bình, TP. HCM) 

(để theo dõi và phối hợp);

  • Lưu: VT, TXNK-PL-Thanh (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.