Open navigation

Công văn 2178/TCHQ-GSQL Vướng mắc khi thực hiện Điều 71 Thông tư 38/2015/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2178 / TCHQ - GSQL

V/v vướng mắc khi thực hiện Điều 71 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC 

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  1070 / HQHP - GSQL  ngày 19/2/2016 của Cục Hải quan TP Hải Phòng vướng mắc về việc thực hiện Điều 71 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC . Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại khoản 2 Điều 71 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì phế liệu, phế phẩm nằm ngoài định mức thực tế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC ;


Theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 21 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ -  CP;


Theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ thì hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập-tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới và áp dụng chính sách mặt hàng tại thời điểm đăng ký tờ khai trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách mặt hàng tại thời điểm nhập khẩu ban đầu.


Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP Hải Phòng nêu tại công văn số  1070 / HQHP - GSQL  dẫn trên; theo đó, đối với phế liệu, phế phẩm nằm ngoài định mức thực tế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC .


Yêu cầu Cục Hải quan TP Hải Phòng hướng dẫn doanh nghiệp kê khai trên tờ khai hải quan mới, thực hiện khai thay đổi mục đích sử dụng theo nguyên liệu ban đầu đồng thời ghi rõ hình thức thay đổi mục sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, “tương đương lượng phế liệu, phế phẩm ngoài định mức thực tế sản xuất hàng xuất khẩu” vào ô “Phần ghi chú” của tờ khai hải quan điện tử.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hải Phòng biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.