Open navigation

Công văn 2245/TCHQ-TXNK Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

------ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2245 / TCHQ - TXNK

V/v áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày


 Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016Kính gửi: - Tập đoàn Dệt may Việt Nam; (25 Bà Triệu, Hà Nội)

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Xét đề nghị của Tập đoàn Dệt may Việt Nam về việc áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày của Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Ngày 06/5/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số  5872 / BTC - TCHQ  đồng ý với đề nghị của Tập đoàn Dệt may Việt Nam về việc được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.


Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh thì Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh là đơn vị hoạt động theo ủy quyền của Tập đoàn Dệt may Việt Nam. Vì vậy, căn cứ theo công văn số  5872 / BTC - TCHQ  nêu trên, Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu trên cơ sở tự kê khai của doanh nghiệp và văn bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật của Tập đoàn Dệt may Việt Nam đối với số thuế được ân hạn của Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.


Căn cứ khoản 1 Điều 57 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì một trong các trường hợp kiểm tra cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu là tổ chức lần đầu được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu. Đối với Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh, yêu cầu cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất xuất khẩu thực hiện kiểm tra cơ sở sản xuất sau khi hàng hóa được thông quan. Trường hợp không đáp ứng về cơ sở sản xuất thì thực hiện theo điểm d khoản 1 Điều 42 Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC  dẫn trên.


Tổng cục Hải quan thông báo để Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.