Open navigation

Công văn 2281/BCT-BGMN Danh mục mặt hàng và thời gian đối với hàng hóa NK theo Thông tư 52/2015/TT-BCT


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2281 / BCT - BGMN

V/v danh mục mặt hàng và thời gian đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số  52 / 2015 / TT - BCT 

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn


Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại văn bản số  145 / UBND - KTTH  ngày 29 tháng 02 năm 2016 về việc xin ý kiến danh mục mặt hàng và thời gian đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định của Thông tư số  52 / 2015 / TT - BCT , Bộ Công Thương có ý kiến như sau:


  1. Đối với các mặt hàng xuất khẩu


    Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2 của công văn số  891 / BCT - BGMN  ngày 27 tháng 01 năm 2016 trên tinh thần khuyến khích xuất khẩu các mặt hàng do Việt Nam sản xuất (trừ các mặt hàng là tài nguyên, khoáng sản, các mặt hàng bình ổn giá).


  2. Đối với hàng hóa nhập khẩu


Thực hiện nguyên tắc kiểm soát nhập khẩu, chỉ cho phép nhập khẩu những mặt hàng thật sự cần thiết cho sản xuất và tiêu dùng trong nước, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn rà soát, cung cấp thông tin tình hình xuất nhập khẩu những mặt hàng này trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, nêu sự cần thiết và đánh giá tác động khi xin ý kiến Bộ Công Thương đối với hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016 về mặt hàng và thời gian cụ thể.


Bộ Công Thương xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Tổng cục Hải quan;

  • SCT tỉnh Lạng Sơn;

  • Lưu: VT, BGMN.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.