Open navigation

Công văn 2305/TCHQ-TXNK Thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2305 / TCHQ - TXNK 

V/v thông quan hàng hóa

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Cục Hải quan Tp.Hải Phòng;

- Công ty CP Đầu tư và PT công nghệ Việt Nam.

(Đ/c: Thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).


Trả lời công văn số số  124 / CV - ĐT  ngày 17/3/2016 của Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam về đề nghị được thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Trong thời gian chờ xem xét, giải quyết việc phân loại mã số mặt hàng chi tiết phụ tùng xe máy bằng nhựa, Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ Việt Nam được tạm thời chưa phải nộp số tiền thuế 504.894.050 đồng (theo Quyết định ấn định thuế số  32 / QĐ - KTSTQ  ngày 27/01/2016), tạm thời được kê khai, tính thuế mặt hàng chi tiết phụ tùng xe máy bằng nhựa theo khai báo và được xử lý cấp tờ khai nguồn gốc đối với hàng hóa đã nhập khẩu với đầy đủ các điều kiện:


  • Ngoài khoản nợ thuế ấn định (504.894.050 đồng), Công ty không có nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt của các lô hàng khác.


  • Số tiền nợ thuế nêu trên phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng.


  • Các lô hàng phát sinh phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng, hoặc phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng theo quy định.


Công ty phải cam kết thực hiện quyết định cuối cùng về phân loại mã số mặt hàng nêu trên.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp.Hải Phòng và Công ty CP Đầu tư và PT công nghệ Việt Nam biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyên Văn Cẩn (để b/c);

  • Cục KTSTQ (để t/h);

  • Lưu: VT, TXNK-Khánh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.