Open navigation

Công văn 2358/TCHQ-TXNK Phân loại mặt hàng lò xo khí (gas spring)


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2358 / TCHQ - TXNK 

V/v phân loại mặt hàng lò xo khí (gas spring)

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.


Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số  3386 / HQHCM - TXNK  ngày 1/12/2015, công văn số  2244 / HQHCM - TXNK  ngày 20/6/2014, công văn số  2642 / HQHCM - TXNK  ngày 21/7/2014 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc phân loại mặt hàng lò xo khí (gas spring), công văn số  722 / SC - XNK  ngày 14/8/2014 của Công ty Samco về việc phân loại mặt hàng lò xo khí (gas spring), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số  156 / 2011 / TT - BTC  ngày 14/11/2011, Thông tư  103 / 2015 / TT - BTC  ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính;


Tham khảo chú giải chi tiết nhóm 73.20 và nhóm 84.79 (đoạn B);


Mặt hàng “lò xo khí” (gas spring) được làm bằng thép, chủ yếu bao gồm 1 ống xi lanh và trục piston; hoạt động bằng cách sử dụng khí nén được chứa trong xi lanh, khí nén di chuyển kéo theo đẩy trục piston lên hoặc xuống, là một loại thiết bị cơ khí, không phải là một loại lò xo điển hình có tính đàn hồi như mô tả theo chú giải chi tiết nhóm 73.20. “Lò xo khí” (gas spring) được sử dụng để trợ lực đóng, mở cửa, cốp xe ô tô, đóng, mở, điều chỉnh cửa, giường, ghế ngồi hoặc sử dụng cho các thiết bị, thuộc nhóm 84.79 “Máy và thiết bị cơ khí có chức năng riêng biệt, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác”, mã số 8479.89.40 - - - Loại khác, không hoạt động bằng điện.


Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đối chiếu mặt hàng thực tế nhập khẩu với hướng dẫn nêu trên để phân loại đúng quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết, thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);

  • TT Vũ Thị Mai (để báo cáo);

  • Vụ Chính sách thuế (BTC) (để phối hợp);

  • Tổng Công ty cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH một thành viên (Samco).

    (262 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

  • Trung tâm PTPL hàng hóa XNK (để thực hiện);

  • Cục Kiểm tra STQ (để thực hiện);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.