Open navigation

Công văn 2374/BCT-KHCN Thực hiện Thông tư 37/2015/TT-BCT


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2374 / BCT - KHCN 

V/v thực hiện Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT 

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Tổng cục Hải quan


Trả lời Công văn số  1567 / TCHQ - GSQL  ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT  ngày 30 tháng 10 năm 2015 quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT ). Đối với vấn đề Tổng cục Hải quan trao đổi, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:


  1. Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT  đã quy định Danh mục sản phẩm dệt may thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư theo mã HS, do vậy các sản phẩm nhập khẩu khi khai báo hải quan có mã HS đã được quy định trong Danh mục bắt buộc phải kiểm tra theo quy định tại Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT  trừ các trường hợp không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư được quy định tại Mục a, khoản 2 Điều 1 Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT  “Sợi, vải mộc chưa qua xử lý hoàn tất”.


    Mã HS 5601.22.00 là sản phẩm mền từ xơ nhân tạo chiều dài không quá 5 mm (xơ vụn), bụi xơ và kết xơ (neps) không đúng với sản phẩm đầu lọc thành phẩm (cây chưa cắt thành đầu lọc của từng điếu). Do vậy, việc áp mã HS 5601.22.00 đối với sản phẩm này là chưa phù hợp, đề nghị tổng cục Hải quan chi tiết hóa mã HS riêng cho sản phẩm này phù hợp với bảng mã HS theo thông lệ quốc tế.


  2. Đối với sản phẩm dệt may nhập khẩu với mục đích làm hàng mẫu, đề nghị nghiên cứu điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT .


Trên đây là ý kiến có liên quan đến việc thực hiện Thông tư số  37 / 2015 / TT - BCT  Bộ Công Thương kính gửi Tổng cục Hải quan để phối hợp thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục XNK;

  • Tổng Cty thuốc lá VN;

  • Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

PHÓ VỤ TRƯỞNGPhạm Thu Giang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.