Open navigation

Công văn 381/GSQL-TH Nhập mô tô đã qua sử dụng để xuất khẩu đi nước khác


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  381 / GSQL - TH 

V/v nhập mô tô đã qua sử dụng để xuất khẩu đi nước khác.

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH XNK Song Toàn.

(Đ/c: Số 116 BT01 ngõ 97 Bạch Đằng, P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng).


Trả lời công văn số  28 / CV - ST  ngày 10/3/2016 của Công ty TNHH XNK Song Toàn về việc nhập mặt hàng xe mô tô phân khối lớn đã qua sử dụng để xuất khẩu đi nước khác, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ quy định tại Phụ lục I ban hành kèm Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì mặt hàng mô tô đã qua sử dụng là mặt hàng cấm nhập khẩu.


Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 85 Nghị định  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì mặt hàng mô tô đã qua sử dụng nhập từ nước ngoài không được gửi kho ngoại quan, trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan được thực hiện theo quy định tại Điều 91 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


Ngoài ra, Công ty có thể thực hiện việc nhập mặt hàng trên từ nước ngoài để xuất khẩu đi nước khác theo loại hình kinh doanh tạm nhập - tái xuất. Việc kinh doanh tạm nhập - tái xuất hàng mặt hàng cấm nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Nghị định số  187 / 2013 / NĐ - CP  và Thông tư số  05 / 2014 / TT - BCT  ngày 27/01/2014 của Bộ Công thương, về thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất được thực hiện theo quy định tại Điều 82 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC .


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH XNK Song Toàn được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.